Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Třídění odpadů

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Jednou ze složek komunálního odpadu je biologicky rozložitelný komunální odpad, označován také jako BRKO. Tento odpad tvoří cca 15 % až 25 % objemu směsného komunálního odpadu v závislosti na typu zástavby.  V našem městě jako první, začal třídit bioodpad v roce 2000 městský obvod Plzeň 2, a to na základě pilotního projektu ve spolupráci s firmou REODEPONA s.r.o. (nyní AVE CZ s.r.o.)  V létě roku 2003 se připojil městský obvod Plzeň 1. Naskýtá se otázka, co vlastně je biologický odpad? Je to odpad, který je tvořen zejména rostlinnými zbytky jako je tráva, listí a organické zbytky z kuchyní. Doposud se biologický odpad ukládá na skládky, přičemž při jeho zahnívání vzniká spolu s ostatním odpadem skládkový plyn metan. Únikem metanu do ovzduší se podílí skládky na globálním oteplování planety Země, poškozování ozónové vrstvy a vzniku tzv. skleníkového efektu. Vznik metanu a jeho únik je hlavním důvodem, proč státy Evropské unie přijaly v roce 1999 Směrnici Rady EU, podle níž členské a přidružené státy jsou povinny postupně zamezovat skládkování biologického odpadu. Toto omezování je určeno procentuelně vždy k danému roku. Cílem je, že do roku 2020 nebude smět být uloženo na skládkách až 65% BRKO z množství uloženého bioodpadu v roce 1995. Tato směrnice byla zařazena i do legislativy České republiky v podobě Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.

Biologicky rozložitelný odpad by se měl především kompostovat. Ale kompostování tohoto odpadu má svá přísná pravidla. Biologický odpad musí být čistý, bez chemických příměsí a bez příměsí nebezpečných a jiných odpadů. Kompostovaný biologický odpad se používá při zpracování zeminy, kterou lze využít při rekultivačních pracích na skládkách, následných rekultivací stavenišť nebo dokončovacích terénních úprav na staveništích, popřípadě při údržbě městských parků. Vzniklou hmotu z kompostárny lze používat i jako hnojivo a doplňovat jím živiny na poli.

Jak třídíme biologický odpad?

Biologicky rozložitelný odpad ukládáme do hnědé nádoby, která je specielně upravená pro tento sběr. Má dvojité dno, přičemž horní část dna je perforována. Do těchto nádob lze odložit zejména zbytky z kuchyní, potraviny s prošlou lhůtou spotřeby, ale bez obalu, shnilá jablka, zvadlé květiny a v omezeném množství také trávu nebo listí ze zahrad, plevel, nalámané větvičky apod. Větší množství posekané trávy nebo větve vzniklé po ořezu stromů je vhodnější odvézt do sběrného dvora nebo odložit do velkoobjemového kontejneru, který je pravidelně přistavován na předen určená místa dle harmonogramu.

Do hnědých nádob nepatří uhynulá zvířata, olej, maso, kosti, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky, papír.

Nejbližší kompostárna pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu je na skládce Vysoká.

 

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu