Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Historie odpadů v Plzni, i jinak

Dokážete si představit, jak asi nakládali s odpady naši předci? Odpad jako takový se objevil se vznikem samotného člověka, tedy již člověka moudrého – Homo sapiens. Žil v jeskyních, živil se lovem a zpracoval vše z ulovené zvěře. Kromě kostí, jako zbytku jídel, vznikal i odpad ze zpracovávané kůže, dřeva. Protože se veskrze jednalo o přírodní materiál, odpad zetlel a stal se opět součástí přírody.

Významným krokem lidstva, bylo vystavění starého Říma, neboť právě na jeho území vznikly první náznaky kanalizace a tím i řízený úklid odpadů. Kde čistotu nezajistila kanalizace, tam pracovaly uklízecí čety, které nashromážděný odpad vozily za brány města. Ne každé město však bylo bohaté jako Řím, ne každé město se staralo o svoji čistotu, a tak jak šel čas, lidé budovali další a větší města a odpadu stále více přibývalo. Z historie víme, že tehdejší hygiena nebyla téměř žádná. Veškeré odpady z domácností putovaly oknem rovnou na ulice, na kterých žili nejen lidé, ale i zvířata, a tak se velmi rychle rozšiřovaly i nebezpečné epidemie moru a cholery. Po ústupu morových epidemií přeživší lidé začali hromadně stavět morové sloupy z vděčnosti, že se jim epidemie vyhnula. Dnes se již morových epidemií bát nemusíme. Ve městě provádí svoz odpadu svozová společnost a ulice čistí čistící vozy. Co nám však z historie zůstalo, jsou úklidové čety, které nahrazují techniku všude tam, kam se nedostane. Naše pokolení si uvědomuje, že pokud chce, aby planeta Země a její životní prostředí bylo zachováno pro další generace, musí ho chránit. S ochranou životního prostředí úzce souvisí právě odpady a především zodpovědnost lidí k přírodě a ke svému okolí. Jelikož se jedná o závažnou problematiku, většina vyspělých států zajistila v rámci své legislativy hospodaření s odpady.

Trocha historie o likvidace odpadů v Plzni

V osmdesátých letech 19. století byl městem založen Hospodářský dvůr města Plzně (dále jen HDmP), který měl své sídlo a zázemí v Cukrovarské ulici. V okrajových čtvrtích se nacházelo pět menších středisek (Slovany, Doubravka, Bory, Skvrňany, Lochotín) a dále dvě zahradnictví v Doudlevecké ul. a na Roudné.

HDmP se staral o odvoz domovního odpadu, kontejnerů, fekálií, provozoval skládku Chotíkov, veřejná WC a zajišťoval úklidové práce a čištění komunikací. V této době HDmP kromě administrativních a sociálních budov vlastnil i garáže svozových a čisticích vozů (cca 50 aut), dílny s autolakovnou, sklady materiálu, čerpací stanici PHM, podzemní nádrže na vyjeté oleje a mycí a montážní rampy. V roce 1994 část Hospodářského dvora získává v rámci privatizace společnost DEPONA s.r.o. Hospodářský dvůr města Plzně zanikl k 31.12.2002.

Po zániku HDmP začaly na území statutárního města Plzně v oblasti odpadového hospodářství působit tyto významné společnosti:

·         AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

·         Becker Bohemia s.r.o.

·         ELIOD servis s.r.o.

·         RUMPOLD-P s.r.o.

·         Západočeské komunální služby a.s.

Služby za svoz směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) si občané města Plzně objednávali přímo u zmíněných firem na základě uzavření smlouvy, nebo byl smluvní vztah uzavřen prostřednictvím správce či majitele nemovitosti. Do září 2015 zde nebyl zaveden jednotný celoplošný systém třídění komunálních odpadů. Služby byly zajišťovány prostřednictvím deseti městských obvodů, vyjma činností souvisejících se směsným komunálním odpadem, a vzhledem k různým velikostem městských obvodů a jejich finančním možnostem byl rozsah a zabezpečení likvidace jednotlivých druhů odpadů na území města rozdílný.

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu