Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Živnostenský odpad

Jak nakládat s živnostenským odpadem?

Instalatéři, truhlář, zedník elektrikář, kadeřnice nebo provozovatel kosmetického salonu, restaurace a další - ti všichni při své živnostenské činnosti produkují tzv. živnostenský odpad  (např. papírové a lepenkové obaly, plastové či kovové obaly, sklo, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, směsný odpad, odpad z kuchyní, bioodpad, apod.).

Všichni "původci odpadů" (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání) jsou povinni vzniklé odpady odděleně a utříděně shromažďovat, zabezpečit je před únikem, znehodnocením, odcizením a následně je předat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Předání odpadů oprávněné osobě lze zajistit následujícími možnostmi:

  • na základě smlouvy zajistit svoz odpadovou společností (velké svozové firmy jsou oprávněny převzít veškeré druhy živnostenského odpadu včetně odpadu nebezpečného);
  • odpady předávat ve sběrných dvorech města Plzně na základě vystavení dokladu na IČO podnikající osoby, kdy tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku (více informací zde);
  • odpady předávat v zařízeních zajišťujících výkup odpadů (sběrny, výkupny kovových odpadů), opět na základě vystavení dokladu na IČO podnikající osoby.

 

Podle platné legislativy totiž podnikatelský subjekt nesmí využívat městské kontejnery a popelnice. A to ani v případě, že mají v obci trvalé bydliště a za svoz komunálního odpad pravidelně platí. V opačném případě se vystavují pokutě.

Při případné kontrole podnikající osoby jsou mimo jiné požadovány doklady o předání odpadů (smlouvy s odpadovou společností, faktury, vážní lístky apod.)

Dále je původce odpadů povinen vést průběžnou evidenci o odpadech. Podobu průběžné evidence odpadů upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb. Každý druh odpad je nutné zaznamenat podle katalogového čísla, zaevidovat jeho vyprodukované množství a komu byl předán. Průběžná evidence se vede za každou provozovnu zvlášť. Pro jejich rozlišení se využívají identifikační čísla provozoven (IČP), která Vám přidělí příslušný živnostenský úřad, nebo si je zvolíte sami, pokud Vám nebylo přiděleno.

Pokud vyprodukujete ročně více než 100 tun ostatního odpadu nebo více než 100 kilogramů nebezpečných odpadů, jste povinni zpracovat hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok, a to do 15. února následujícího kalendářní roku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Mezi další povinnosti při odstranění nebezpečného odpadu patří:

  • zařadit odpad pod kategorii nebezpečných, pokud vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností, je smíšen nebo znečištěn nebezpečným odpadem;
  • ohlašovat přepravované nebezpečné odpady v Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO);
  • označit shromažďovací nádoby nebezpečných odpadů a místa pro shromažďování nebezpečných odpadů vybavit identifikačními listy nebezpečných odpadů.

 

Pro shrnující informace lze využít tento informační leták.

OŽP MMP, 21. 9. 2020

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu