Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Co je to odpad?

Se zvýšeným zájmem po různých produktech narůstá i množství vznikajících odpadů, a to jak při jejich výrobě, tak i při jejich spotřebě. Výroba některých produktů spotřebovává neobnovitelné zdroje prvotních surovin. Jejich těžba má dopad na životní prostředí a někdy i na zdraví člověka. Z tohoto důvodu jsou ve strategických dokumentech odpadového hospodářství Evropské unie, ale i České republiky stanoveny základní cíle udržitelného rozvoje.

Co to je udržitelný rozvoj? Je to předcházení vzniku odpadů a jejich nebezpečnosti, využívat odpady jako zdroje surovin a energie a nevyužitelné zbytky bezpečně odstraňovat.

Legislativou ČR jsou dány hlavní cíle v oblasti hospodaření s odpady:

  • zvýšit množství tříděných složek odpadu, zajistit jejich materiálové a energetické zpracování a přispět tak k omezení spotřeby přírodních zdrojů surovin,
  • zvýšit množství složek odpadu, které budou materiálově a energeticky využity,
  • zajistit oddělení od komunálního odpadu jeho složky s nebezpečnými vlastnostmi a ty bezpečně zpracovat,
  • maximálně snížit množství odpadu ukládaného na skládky.

 

Co je odpad a z čeho se skládá?

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob - občanů s výjimkou odpadů vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. Subjekty (živnosti, úřady) produkující odpad podobný komunálnímu odpadu mohou na základě smlouvy využít systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem.

Je obecným názorem, že komunální odpad je to, co dáváme do popelnic, ale není tomu tak!

Komunální odpad

Komunální odpad jako skupina odpadů se dělí dle Katalogu odpadů na tři podskupiny a dále jednotlivé druhy odpadů. V komunálním odpadu najdeme odpady kategorie ostatní a nebezpečné. Do kategorie ostatních odpadů patří například papír a lepenka, sklo, textil, biologicky rozložitelný odpad, plasty, kov. Do kategorie nebezpečných odpadů jsou zařazeny například fotochemikálie, zářivky, baterie, akumulátory, léčiva, kyseliny, pesticidy.

Z komunálního odpadu po vytřídění zůstane zbytkový odpad, který nazýváme směsným nebo také domovním odpadem.

Orientační složení komunálních odpadů

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu