Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Zpětný odběr obalů - EKO-KOM

Společnost EKO-KOM byla založena výhradně k účelu zajištění plnění odpovědnosti výrobců za obaly uvedené na trh. Provoz kolektivního systému plnění odpovědnosti výrobců, vyplývající ze zákona, a to neziskovým způsobem, je jejím jediným předmětem činnosti. Systém vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v evropských zemích. Tyto systémy tvoří integrovanou součást nakládání s komunálním odpadem. Začlenění do celkové koncepce hospodaření s komunálními odpady umožňuje provozovat systém za přijatelných finančních i organizačních podmínek pro všechny zúčastněné strany. Nejznámějším systémem je Duales Systém Deutschland – DSD v Německu, nebo ve Francii Eco-Emballages.

Systém EKO-KOM provozuje akciová společnost EKO-KOM. Tato společnost byla založena v únoru 1997 výrobci obalů a balených výrobků. Cílem této společnosti není vytvářet zisk. Společnost nevyplácí dividendy a jejím jediným předmětem činnosti je vytvoření a provozování systému využívání obalového odpadu. Prostřednictvím tohoto systému společnosti v něm zapojené spolu s obcemi zajišťují požadované využívání obalového odpadu.

Od doby založení společnosti, bylo v roce 2000 dosaženo celkové míry využití 42% sebraného odpadu, počítané jako poměr vzniklého odpadu z evidovaných obalů v množství 248 734 tun a celkového množství využitelného odpadu 105 392 tun. Nejméně 80% tohoto odpadu bylo předáno k dalšímu zpracování jako vstupní surovina. Míra recyklace tak dosáhla okolo 33%. Vzdělávacím programem prošlo téměř 30 000 žáků a celý systém pokryl oblasti s počtem 370 000 obyvatel. V roce 2000 získal EKO-KOM licenci ”Zeleného bodu” od společnosti PRO-EUROPE. Tím se systém EKO-KOM zařadil mezi standardní evropské systémy zpětného odběru a využití obalů. V roce 2005 bylo v ČR recyklováno podle dat systému EKO-KOM asi 59% obalových odpadů. Nejvíce v ČR směřují k recyklaci obaly z papíru a skla. Činnost a cíle systému EKO-KOM jsou vyhodnocovány na základě dohody uzavřené ministerstvem životního prostředí.

EKO-KOM pro obec zajišťuje:

  • finančně podporuje stávající systémy tříděného odpadu
  • podílí se na vytváření a zkvalitnění odbytových možností využitelných složek KO
  • poskytuje konzultační služby obcím zapojeným do systému EKO-KOM
  • pomáhá obcím při přípravě a realizaci propagačních programů zaměřených na informování veřejnosti a podporu účasti občanů na sběrových a třídících systémech
  • pořádá bezplatně semináře pro školy s tématikou nakládání s odpady a obaly
  • napomáhá vytvářet integrované systémy nakládání s komunálním odpadem

 
Při všech těchto aktivitách však nezasahuje do způsobu nakládání s KO v obci, tj., ani do systému tříděného odpadu.

 

SCHÉMA SYSTÉMU EKO-KOM

Eko-kom

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu