Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Plzeň a současnost odpadů

Od doby zániku Hospodářského dvora města Plzně došlo na trhu s odpady a zejména v legislativě k zásadním změnám. Právní normy určily obec jako původce komunálních odpadů, za čímž se schovává velmi rozsáhlá činnost vázána nejen na dodržování zákona o odpadech spolu s jeho prováděcími předpisy, ale i dalších zákonů vztahujících se k ochraně jednotlivých složek životního prostředí.

Každá obec má za povinnost v rámci své samostatné působnosti stanovit systém nakládání s komunálními odpady vznikajícími na jejím katastrálním území, který umožňuje občanům odkládat své odpady odděleně dle jejich využití či odstranění, přičemž by měl být velký důraz kladen na třídění materiálově využitelných odpadů v obci. Zákon o odpadech v této souvislosti je doplněn zákonem o obalech. Ustanovení obou těchto zákonů umožňují obci zavést na svém území integrovaný systém nakládání s komunálními odpady a obaly. Cílem obce by mělo být vytvoření efektivního systému, který by měl být zároveň ekonomicky únosný pro občany.

Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 305 ze dne 12. 6. 2014 schválilo obecně závaznou vyhlášku statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně vč. jejich biologicky rozložitelné složky a vč. systému nakládání se stavebním odpadem s účinností ke dni 1. 9. 2015. Zavedením a organizací celého systému nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně byla na základě smlouvy pověřena společnost Čistá Plzeň, s.r.o. (dříve Plzeňské komunální služby, s.r.o.).

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu