Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Kolektivní systémy pro zpětný odběr elektrozařízení

Kolektivní systémy pro zpětný odběr elektrozařízení byly založeny za účelem provozování a řízení systémů zajišťujících výrobcům společného plnění povinností pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu podle § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zákona o odpadech). Jsou založeny na principu rovného přístupu ke všem účastníkům systému. Za výsledky zpětného odběru a dosažení míry využití se kolektivní systémy zodpovídají jak účastníkům systému, tak Ministerstvu životního prostředí ČR, kterému o své činnosti předkládají každoročně roční zprávy. Především ale zodpovídají za naplnění všech povinností stanovených výrobcům, se kterými uzavřely smlouvu a za které tyto povinnosti plní.

Kolektivní systémy pro zpětný odběr elektrozařízení jsou vedeny Ministerstvem životního prostředí ČR v Seznamu výrobců pro jednotlivé skupiny elektrozařízení 1 – 6 dle přílohy č. 7 zákona o odpadech. Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR jsou oprávněny zajišťovat především:

  • financování historických elektrozařízení (uvedených na trh do 13.8.2005),
  • financování nových elektrozařízení (uvedených na trh po 13.8.2005),
  • financování elektroodpadů,
  • zpětného odběru elektrozařízení, odděleného sběru elektroodpadů, zpracování, využití a
  • odstranění elektroodpadů.

 
Mezi povinnosti kolektivních systému patří i poskytování informací o místech zpětného odběru spotřebitelům a dále informací o materiálovém složení spotřebičů zpracovatelům, které za výrobce přebírají.

Zpětný odběr elektrozařízení kolektivními systémy může být zajišťován prostřednictvím:

  • smlouvy uzavřené s městy a obcemi o zapojení kolektivního systému do systému sběru a třídění komunálních odpadů, zajištěním zpětného odběru ve sběrném dvoře,
  • posledních prodejců a servisních sítí, a to převážně zajištěním odvozu elektrozařízení přímo z provozovny prodejce či servisu,
  • měst a obcí, které nemají sběrný dvůr, a to formou registrace svozové společnosti, která provádí v obci mobilní svoz.

 
Z registrovaných kolektivních systémů Ministerstvem životního prostředí ČR došlo ke spolupráci mezi společnostmi ASEKOL s.r.o, EKOLAMP s.r.o a Elektrowin a.s. v otázkách řešení sběru a logistiky v obcích. Společně jsou řešeny skupiny elektrozařízení 1, 2, 3, 4, 5 a 6. V žádném případě nedochází k zásahu do způsobu nakládání s odpady v obci.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu