Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Nový systém svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území statutárního města Plzně

AKTUALIZOVÁNO dne 18. 4. 2019

Dne 1. 1. 2018 byl spuštěn projekt optimalizace svozu biologicky rozložitelných odpadů (dále jen „BIO odpad“) na území statutárního města Plzně. Cílem projektu je vytvořit jednotný plně funkční systém sběru BIO odpadů pro celé území města Plzně, který bude ale zároveň odpovídat potřebám konkrétního území. Realizací došlo k narovnání dostupnosti služby sběru BIO odpadů na území města pro všechny občany a do budoucna se také předpokládá zvýšení efektivity oddělného shromažďování BIO odpadů.

Nový systém sběru BIO odpadů na území města Plzně umožní jednak každodenní bezplatné odkládání BIO odpadů na sběrných dvorech (již stávající systém toto umožňoval), odkládání do sběrných nádob a nově do velkoobjemových kontejnerů. Zůstává také možnost komerčního objednání „vlastní“ nádoby do domu od společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. za daných podmínek a příslušnou úhradu dle ceníku (lze objednat i svoz na zavolání). V případě zájmu o "vlastní" nádobu je od 1. 4. 2018 možnost bezplatného nájmu nádoby o objemu 240l na bioodpad (hrazen bude pouze vlastní svoz nádoby). Tato možnost platí pouze pro plátce, kteří mají řádně uhrazen poplatek za komunální odpad pro dané období na území města Plzně.

Město Plzeň je nově rozděleno na dvě zóny, červenou a zelenou.

V červené zóně, kde převládá zástavba bytových domů, je zachován nádobový sběr, protože je zde produkce kuchyňských BIO odpadů konstantní po celý rok, tedy nedochází zde k sezónním výkyvům produkce BIO odpadů. Nově došlo k doplnění nádob v oblasti sídlištní zástavby Městského obvodu Plzeň 4, kde doposud nebyly, a to ke stávajícím stanovištím nádob pro tříděný odpad.

V zóně zelené, kde převládá zástavba rodinných domů a rekreačních objektů, vzniká vyšší produkce BIO odpadů s významnými sezónními výkyvy díky odlišné struktuře BIO odpadu na zahradách (posekaná tráva, větve, listí atd.). Zde budou v pravidelných intervalech dle harmonogramu přistavovány velkoobjemové kontejnery na konkrétních stanovištích. Zároveň bude na konkrétní stanoviště přistavena nádoba určena výhradně na kuchyňský BIO odpad.

Podrobnou mapu s rozdělením města do obou zón a přesnými stanovišti velkoobjemových kontejnerů  jsou k nalezení v mapovém podkladu a harmonogram svozu je dostupný zde.

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období s prvními pracemi na zahradách (pro rok 2019 od 18. 3. 2019), vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00, a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu, dle harmonogramu svozu. Frekvence přistavení na jednotlivých stanovištích bude 1x za 14 dní s tím, že rozmístění velkoobjemových kontejnerů je zvoleno tak, aby byl shromažďovací prostředek pro určité spádové území v dosahu prakticky každý týden, tzn., že se sousední stanoviště budou střídat po týdnu.

Na základě dosavadní praxe při sběru bioodpadu se osvědčil i systém tzv. sběrných míst zřízených na území Křimic, Malesic, Lhotě a nově i Radobyčic. Otvírací doba zde není každodenní, jako je u sběrných dvorů, ale pro potřeby občanů je pravidelné zpřístupnění těchto míst 2 – 3x týdně po dobu 3 - 4 hodin.

V tabulce níže je uvedeno, co lze a nelze do nádob a velkoobjemových kontejnerů na BIO odpad odkládat.

CO PATŘÍ

CO NEPATŘÍ

Nádoby na kuchyňský bio odpad

zbytky jídla

zbytky ovoce a zeleniny

kosti

listy, natě, slupky

odřezky masa

rozdrcené skořápky z vajíček

oleje a tuky, ryby

kávová sedlina, čajové sáčky

mléčné výrobky

okrasné rostliny

chorobami napadené rostliny

Velkoobjemové kontejnery

skořápky ořechů, pecky

výše uvedené a dále:

popel z uhlí

kousky dřeva, větví, kůry

psí exkrementy

tráva, listí

sláma

 

 

Povinnost zajistit oddělené soustřeďování BIO odpadů ukládá obcím zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, přičemž obec si může zvolit způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu např. prostřednictvím sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob nebo kombinací těchto způsobů. Zákon dále v §9a zmiňuje hierarchii nakládání s odpady, kdy by mělo býti prioritou předcházení vzniku bioodpadů, tedy mulčování a kompostování bioodpadu přímo v místě jeho vzniku. Navržený systém je zcela v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu