Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Nový systém nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně

  Od 1. září 2015 bude v Plzni nastaven nový systém nakládání s komunálním odpadem. Odpovědnou osobou za fungování a provoz nového systému bude společnost Čistá Plzeň, s.r.o. (web: http://www.pksluzby.cz). Bude zde velmi úzká a operativní spolupráce s orgány města Plzně, které je primárním objednavatelem rozsahu poskytnutých služeb. Město Plzeň tak bude vždy v konečném důsledku ovlivňovat rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.

Město ve své samostatné působnosti pro splnění zákonem stanovených povinností vydalo obecně závazné vyhlášky „O systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem“ a „O poplatku za komunální odpad“. Vyhláškami stanovilo povinnosti účastníků systému, organizaci nakládání s odpadem, způsob financování a výši platby.

Stávající způsob nakládání s komunálním odpadem je financován jednotlivými městskými obvody z prostředků města a občany. Městské obvody financují nakládání s tříděným, nebezpečným, objemným, biologicky rozložitelným odpadem včetně provozu sběrných dvorů, úklidu černých skládek a provozu odpadkových košů. Občané si hradí náklady spojené se směsným komunálním odpadem. Na dodávku služby občané resp. vlastníci či správci nemovitostí uzavírají smlouvu se svozovou firmou a za tuto službu jí platí podle platných ceníků. 

 

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu