Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Nový sběrný dvůr Na Bořích

Na území Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany postavilo město Plzeň nový sběrný dvůr, který splňuje všechny parametry moderního sběrného dvora. Pod přístřešky stojí 21 velkoobjemových kontejnerů pro jednotlivé druhy odpadů, u vjezdu i výjezdu jsou umístěny mostní váhy o nosnosti 5,5 t a buňka pro obsluhu s hygienickým zázemím. Průjezd dvorem je jednosměrný a kolem plochy pro kontejnery vede obslužná komunikace, na kterou se najíždí přes nájezdovou rampu. Kontejnery jsou umístěny pod úrovní pojezdové rampy, takže odložení odpadu probíhá shozem do kontejnerů, což je uživatelsky velmi pohodlné.

Otevírací doba je každý den (vyjma státních svátků):

v letním období (duben - říjen): 9:00-12:00 a 13:00-18:00

v zimním období (listopad - březen): 9:00-12:00 a 13:00-16:00

Obyvatelům města poslouží k ukládání odpadů běžného charakteru jako jsou, objemný odpad (staré kusy nábytku, apod.), suť, větve, tráva, sklo, dřevo, papír, plast či elektroodpad, ale i k ukládání nebezpečných odpadů, azbestu či olejů a hořlavých látek. Tedy budou odebírané odpady, které svými rozměry, množstvím a povahou nelze odložit do běžných nádob na směsný či tříděný odpad. SD Na Bořích je v současné době jediným sběrným dvorem (z kapacitních důvodů), který bude odebírat asfaltovou lepenku.

Realizací tohoto projektu se zkvalitní nakládání s odpady na území města Plzně a navýší se kapacita jejich zpracování či třídění o 3 175 tun za rok. Zároveň se uleví současným sběrným dvorům, které jsou plné a pro potřeby obyvatel a města Plzně ne zcela dostačující. Město bude mít nyní s novým objektem ve svém majetku celkem pět sběrný dvorů.

SD Na Bořích byl postaven z rozpočtu města a prostředků fondu soudržnosti Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí.

Více informací na internetových stránkách: www.cistaplzen.cz/o-odpadu-v-plzni/sberne-dvory.

Zdroj: OŽP MMP

 Zdroj: OŽP MMP

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu