Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Neznalost právních předpisů neomlouvá, aneb i vyhláška města Plzně se musí dodržovat

Dne 1. 9. 2015 vstoupila v účinnost obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem na území statutárního města Plzně vč. jejich biologicky rozložitelné složky a vč. systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyhláška“). Současně byla schválena vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně. Součástí poplatku a celkově celého systému je dle výše uvedených vyhlášek:
·        svoz směsného komunálního odpadu;
·        možnost odděleně třídit jednotlivé složky komunálního odpadu (papír a lepenka, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy, textilní materiály, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad, nebezpečný odpad a elektroodpad) v místech k tomu určených (celoměstská síť nádob na separovaný odpad - barevné popelnice);
·        sběrné dvory;
·        síť stacionárních červených kontejnerů na elektroodpad;
·        dále např. pravidelné mobilní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu;
·        a v neposlední řadě je i možnost bezplatného odložení stavební sutě ve sběrném dvoře v množství do
1 m3 / osobu měsíčně.
Na území města Plzně se nachází celkem 7 sběrných dvorů (Úněšovská, Koterovská, Lobezská, Kollárova, Vejprnická, E. Beneše a Jateční) a 1 sběrné místo (Traťová - Křimice). Bezplatně je mohou využívat k uložení komunálního odpadu, specifikovaného v katalogu odpadů ve skupině 20 (SD Koterovská a SD Lobezská odebírají pouze určitý sortiment komunálního odpadu), jen řádně zaregistrovaní občané města Plzně. Povinnost zaregistrovat se mají vlastníci nemovitých věcí na území statutárního města Plzně, kde vzniká komunální odpad. V případě domů, kde vzniklo společenství vlastníků, splňuje tuto povinnost osoba oprávněná jednat za toto společenství.
I přesto, že existuje mnoho možností, jakým způsobem se mohou občané zdarma zbavit svého odpadu, dochází prakticky dennodenně k ukládání odpadu mimo určené nádoby a zakládání černých skládek.
Těmito kroky však dochází k porušení vyhlášky, což může být postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
V některých případech dochází ke zneužívání městského systému nakládání s komunálním odpadem právnickými osobami, kdy k likvidaci svého odpadu používají „městské“ nádoby na separovaný odpad, což způsobuje časté přeplňování nádob. Podnikatelské subjekty, jakožto původci odpadu, mají povinnost likvidovat odpad podobný komunálnímu odpadu, který produkují, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Je reálný předpoklad, že toto není odpad vyprodukovaný běžnou domácností (plná krabice nápojových kartonů od mléka)
Nebuďme lhostejní ke svému prostředí, kde žijeme, aneb slovy Napoleona Bonaparteho: „Pořádek – to je velké blaho lidstva.“

 

 

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu