Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Město vybuduje nový sběrný dvůr

V pořadí pátý městský sběrný dvůr vznikne letos na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Bude se nacházet v ulici Na Bořích na křižovatce s ulicí U Seřadiště. Město na jeho výstavbu získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 85 procent uznatelných nákladů. Zbylé náklady uhradí ze svého rozpočtu. Sběrný dvůr bude splňovat současné moderní potřeby podobných zařízení, které na ostatních plzeňských sběrných dvorech chybí. Bude disponovat váhou při vjezdu a výjezdu pro přesnou evidenci odevzdaného odpadu či zastřešenou pojízdnou mimoúrovňovou rampou, ze které bude snazší a pohodlnější odložit odpad do jednotlivých velkokapacitních kontejnerů rozdělených podle druhů odpadů a umístěných pod rampou. Provozovatelem nového sběrného dvora bude společnost Čistá Plzeň, která už spravuje stejná zařízení v ulicích Úněšovská a Edvarda Beneše. Na území Plzně se nachází celkem čtyři městské sběrné dvory v ulicích Úněšovská, Edvarda Beneše, Vejprnická a Jateční, kde je možné zdarma odložit odpad. Jsou otevřené každý den (kromě Vejprnické), vyjma státních svátků. Přijímají veškerý komunální odpad podle katalogu odpadů, který nepatří nebo se nevejde do klasických popelnic na směsný komunální odpad a tříděný odpad. Je to zejména objemný odpad, nebezpečný odpad, biologicky rozložitelný komunální odpad, vyřazená elektrická a elektronická zařízení, ale i papír, sklo či plast. Podle obecně závazné vyhlášky města lze na sběrný dvůr odvézt zdarma i stavební suť. Ale pouze metr krychlový na osobu a měsíc je zdarma. Další množství stavební sutě je potřeba zaplatit podle platného ceníku jednotlivého sběrného dvora. V Plzni panuje nešvar odkládat objemný odpad, jako jsou kusy nábytku a vyřazené elektrospotřebiče, k popelnicím na směsný komunální odpad či tříděný odpad. Lidé se domnívají, že tak činí správně, protože to po čase někdo odveze. Ano, odveze, je to však špatně, dokonce se jedná o porušení už uvedené vyhlášky města a město musí vynakládat další finanční prostředky na uklízení těchto nepovolených skládek. Správně má tento druh odpadu končit na sběrném dvoře.

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu