Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Skládka odpadů Chotíkov - provoz ukončen

Dne 30. 4. 2017 byl provoz skládky odpadů Chotíkov ukončen z důvodu vyčerpání plánované kapacity tohoto zařízení.  Likvidaci odpadu zajišťuje ZEVO Plzeň či skládka odpadů Vysoká.

Skládka odpadů Chotíkov se nachází v okrese Plzeň - sever, na katastrech obcí Chotíkov a Kůští (město Město Touškov). Tato je lokalizována v souladu s navrženým územním plánem uvedených obcí. Vlastní těleso skládky je umístěno do vytěžené části pískovny, do horninového prostředí tvořeného terciérními sedimenty, asi 1 km severozápadně od západního okraje obce Chotíkov. Podél severovýchodního okraje skládky probíhá státní silnice Plzeň - Karlovy Vary. Skládka odpadů Chotíkov se skládá ze staré nezabezpečené skládky a nové, zabezpečené skládky.

Pod pojmem nezabezpečená skládka se rozumí stará zátěž provozována  před rokem 1991. Stará skládka  je umístěna do nejstarší vytěžené části stěnové pískovny a nebyla před uvedením provozu nijak stavebně zabezpečena. V letech 1986 - 1990 zde byl skládkován tuhý komunální a průmyslový odpad. Stavebně nezabezpečená část byla za pomoci dotace SFŽP zrekultivována.

V roce 1996 byla vybudována nová zabezpečená skládka (kazeta č. I) jejíž podloží je zabezpečeno v souladu s platnou legislativou jako skládka skupiny S - OO (dříve S III).  V současné době je již kazeta č. I uzavřena a je provozována kazeta č. II. s odhadovanou životností do roku 2010.
Vzhledem k tomu, že životnost v současné době provozované kazety, je nutné hledat další řešení a možnosti využití lokality skládky Chotíkov. V této souvislosti se ujala iniciativy společnost Plzeňská teplárenská, a. s., které bylo uloženo hlavním akcionářem městem Plzeň, tuto problematiku řešit.

Správcem skládky je Dobrovolný svazek obcí Skládky odpadů Chotíkov (město Plzeň, město Město Touškov, obec Chotíkov), jehož předmětem činnosti je správa, výstavba a provoz skládky za účelem zneškodnění nebo uložení odpadů v souladu s platnou legislativou týkající se odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí.

Provozovatelem skládky do roku 1996 byl Hospodářský dvůr města Plzně, do roku 2003 firma Depona s.r.o. Od 1. ledna  2004  je skládka Chotíkov provozována společností Plzeňská teplárenská, a.s.

                       

Energetické využívání skládkového plynu

Po zpracování technicko-ekonomické analýze Plzeňská teplárenská a.s. vybudovala na jaře roku 2007 na skládce Chotíkov kogenerační jednotku využívající skládkový plyn. Zařízení pro energetické využití skládkového plynu se skládá ze tří částí – kogenerační jednotky, čerpací stanice skládkového plynu a vyvedení elektrického výkonu.


K
ogenerační jednotka je vestavěna do kontejneru o rozměrech š x d x v  - 2,4 x 12,2 x 2,8m. Kontejner je rozdělen příčkou na prostor soustrojí , prostor rozvaděčů výkonů a prostor čerpací stanice. Toto provedení umožňuje snadný transport zařízení, zajištění jeho provozu z hlediska vstupu nepovolaných osob a vytvoření podmínek pro zajištění ochrany proti nebezpečím vznikajícím z přítomnosti bioplynu.

Více informací o energetickém využití skládkového plynu a zařízení naleznete
zde


celkový pohled na zařízení
Zdroj: stránky Plzeňská teplárenská a.s.


Kompostárna na skládce

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a v roce 2020 nejvýše 35% hmotnostních z celkového množství BRKO v roce 1995.
Tento cíl souvisí s úkolem od Evropské komise, která uložila všem členským státům EU postupně omezit ukládání BRKO na skládky a snížit tak emise skleníkových plynů do atmosféry (metan, kysličník uhličitý). Studie dále uvádí jako prostředky k dosažení těchto cílů vybudování spalovny komunálního odpadu, vybudování mechanicko-biologické úpravny a využití tzv. aerobní fermentace, neboli kompostování.

Výstavby s provozováním se ujala česko-francouzská společnost ELIOD servis, s.r.o., Dobrovolný svazek obcí (Plzeň, Město Touškov, Chotíkov) byl jako vedlejší účastník.
Kompostárna je umístěna na rekultivované části skládky. Celková povolená plocha kompostárny je 5500 m2, izolovaná plocha měří 2900 m2, pro dozrávání kompostu je určena plocha 2000 m2 metrů a připraveno je ještě 600 m2 pro druhou etapu kompostárny. V začátcích provozu bude kompostárna určena především pro svoz biomasy z veřejných ploch a z podnikatelské sféry, postupně se počítá i s bioodpadem z domácností.
Plánovaná roční kapacita je 10 000 tun zpracovaného bioodpadu.

Kompostárna byla zkolaudována 6. června 2011 a slavnostně uvedena do provozu 22. června 2011.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu