Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Názvosloví odpadů

Biodegradace - degradace působením biologické aktivity, zejména činností enzymů, která vede k významné změně chemické struktury materiálu

Degradace - nevratný proces vedoucí k významné změně struktury materiálu, charakterizované zhoršením vlastností (např. celistvostí, mechanické pevnosti, změnou molekulové hmotnosti nebo struktury) a/nebo rozpadem; degradace je ovlivněna podmínkami prostředí a probíhá postupně v určitém časovém období, v jednom nebo více krocích

Donášková vzdálenost - vzdálenost mezi místem vzniku odpadu a místem jeho shromažďování, tj. stanovištěm nádob na odpad

Donáškový systém - systém odděleného sběru odpadu, který se vyznačuje odděleným shromažďováním většinou látkovývh skupin ve větších nádobách (nad 1m3), jejichž stanoviště jsou ve větší donáškové vzdálenosti

Domovní odpad - pojem není zaveden zákonem ani normou. Zahrnuje tuhý odpad, který vzniká v domácnostech (papír, plasty, sklo, kovy), a také zbytky potravin a popel. Je to tedy odpad, který běžný občan odkládá do sběrných nádob

Dovoz výrobku - propuštění výrobku ze země mimo Evropských společenství na území ČR do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití

Distributor - distributorem je ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh

Druhá fáze provozu skládky -  provozování zařízení podle písmene i) zákona o odpadech k případnému využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky

Druhotný energetický zdroj - využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě a při likvidaci odpadů (ve smyslu § 2 písm.c) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií)

Energetické využití odpadů - použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie

Fotodegradace - degradace v důsledku absorpce světelného a UV záření

Hořlavý materiál - každý materiál schopný uvolňovat při spalování energii

Chemická degradace - degradace působením chemických činitelů, včetně katalyzátorů, která vede k významné změně chemické struktury materiálu

Integrovaný obalový systém - systém společného nakládání s komunálním odpadem a použitými obaly. Je jednou z možností zajištění povinností zpětného odběru a recyklace obalů podle zákona o odpadech

Integrovaný systém - jednoduchá strategie, které koordinuje sběr, využití a odstranění komunálních odpadů v celém odpadovém toku, směřující k optimální účinnosti při respektování ekonomických a enviromentálních požadavků

Jednoduché spalování - spalování jediného paliva

Kompost - organický prostředek pro zlepšení půdy získaný biodegradací směsi sestávající hlavně z různých rostlinných zbytků, příležitostně s jiným organickým materiálem s omezeným obsahem minerálů

Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání

Kombinovaný systém - sběrné nádoby na sběr příslušné složky nebo látkové skupiny komunálního odpadu jsou umístěny ve svozové oblasti v odvozném i donáškovém systému

Kontejner na odpad - nádoba na odpad s vnitřním objemem zpravidla nad 1 m3 , sloužící ke shromažďování, ukládání a případně přepravě odpadu

Materiálové využití odpadů - způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie

Mechanická degradace - rozpad působením mechanických vlivů, to je sil jako jsou vibrace a rázy, namáhání ve smyku, oděr, tlak, prasknutí, které vedou k významné změně fyzikální struktury materiálu

Měrná produkce odpadů - množství jednotlivých složek komunálních odpadů vyprodukovaných průměrným občanem za časové období (rok, týden). Udává se v kg/obyvatel/rok

Nakládání s obaly - je výroba obalů, uvádění obalů nebo balených výrobků na trh nebo do oběhu, použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů

Nakládání s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava a doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů

Nádoba na odpad - nádoba sloužící k přechodnému shromažďování odpadu

Nebezpečný odpad - odpad  vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Obal - je jakýkoli výrobek bez ohledu na typ a použitý materiál, který je určen k pojmutí jednoho výrobku nebo určitého množství výrobků nebo k ochraně nebo zajištění výrobků nebo k manipulaci s výrobky nebo usnadnění manipulace s nimi nebo k uvedení výrobků do oběhu nebo k jejich dodávce spotřebiteli nebo k předvedení, vystavení nebo nabídce výrobků spotřebiteli, jestliže je zároveň určen

  • k bezprostřední ochraně jednotlivého výrobku nebo seskupení výrobků tvořícího v místě prodeje dále nedělitelnou součást nabídky spotřebiteli (dále jen "prodejní celek") a k prodeji tohoto prodejního celku (dále jen "spotřebitelský obal"), nebo
  • k seskupení určitého počtu prodejních celků v místě prodeje, bez ohledu na to, zda slouží k prodeji tohoto seskupení spotřebiteli tak, jak je, nebo slouží pouze jako prostředek k doplňování výrobků do nabídky v místě prodeje, a který může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní vlastnosti tohoto výrobku (dále jen "skupinový obal"), nebo
  • k usnadnění manipulace s prodejními celky nebo skupinovými baleními a k usnadnění jejich přepravy s cílem omezit fyzickou manipulaci s těmito prodejními celky nebo skupinovými baleními a předejít jejich poškození při přepravě (dále jen "přepravní obal

Obchodník - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které nakupují nebo prodávají odpad a jednají přitom na vlastní odpovědnost

Objemný odpad - domovní odpad a živnostenský odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob (80 - 1 100 l). Např. nábytek, koberce, stavební suť, sanitární keramika apod.

Objemová hmotnost (hustota) - kg/m3 - hmotnost 1 m3 sledované složky odpadů. Liší se v jednotlivých etapách nakládání s odpady (sběr, svoz, transport atd.). Měrná hmotnost volně loženého odpadu, odpadů získaného z nádob a odpadů ze svozových automobilů je velmi odlišná podle míry stlačených odpadů. Pro potřeby systému sběru a třídění odpadů v obcích je vhodné používat objemové hmotnosti odpadů měřených ze sběrných nádob

Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech

Odpad podobný komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů

Odpad z obalů - každý obal nebo obalový materiál, odpovídající definici odpadu ve Směrnici 75/442/EEC, s vyloučením zbytků z výroby (Směrnice 94/62/EC)

Oddělený sběr odpadu, separovaný sběr odpadu - oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů, jednotlivých složek nebo látkových skupin odpadu s cílem jejich využití nebo zneškodnění

Odvozný systém - systém odděleného sběru odpadu, který se vyznačuje odděleným shromažďováním složek nebo látkových skupin v menších nádobách (do 0,24m3), jejichž stanoviště jsou v malé donáškové vzdálenosti

Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností

Odstranění odpadu - činnost, která není využitím odpadu, a to i v případě, že tato činnost má jako druhý důsledek znovuzískání látek nebo energie;  v příloze č.4 zákona o odpadech je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů

Opakované použití obalu - jakákoli operace, při níž obal, určený a navržený k tomu, aby během svého životního cyklu vykonal určitý minimální počet obrátek nebo cyklů, opakovaně se plnil nebo se použil k témuž účelu, pro nějž byl určen, s podporou nebo bez podpory pomocných výrobků vyskytujících se na trhu, které opakované plnění tohoto obalu umožňují; jakmile se takový opakovaně používaný obal přestane znovu používat, stává se odpadem z obalu (Směrnice 94/62/EC)

Opakovaně použitelný obal - obal nebo součást obalu, určený a navržený k tomu, aby během svého životního cyklu vykonal určitý minimální počet obrátek nebo cyklů v systému

Opětovné použití - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny

Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o č.185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (např. zákon o živnostenském podnikání)

Palivo - každý materiál používaný jako zdroj energie

Palivo z obalů - palivo pocházející z odděleného sběru hořlavých materiálů, sestávající hlavně z použitých obalů

Palivo z odpadu - předem upravený odpad za účelem zlepšení jeho vlastností jako paliva

Podpůrné palivo - palivo používané pro udržování spalování

POH - plán odpadového hospodářství (ve smyslu § 41- 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

POH ČR - Plán odpadového hospodářství České republiky (ve smyslu § 42 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

POH kraje - plán odpadového hospodářství kraje (ve smyslu § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

POH obce - plán odpadového hospodářství obce, jakožto původce komunálního odpadu (ve smyslu § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Primární palivo - základní palivo (paliva) pro přeměnu energie v energetickém zařízení

První fáze provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) zákona o odpadech k odstraňování odpadů jejich ukládáním na nebo pod úrovní terénu

Prvotní průvodce odpadu - každý, při jehož činnosti vzniká odpad

Předupravený obal - odpad, který byl upraven za účelem jeho lepšího využití nebo odstranění

Příprava k opětovnému použití - způsob využití odpadů zahrnující čištění nebo opravu použitých výrobků nebo jejich částí a kontrolu provedenou osobou oprávněnou podle zvláštního předpisu spočívající v proveření, že použitý výrobek nebo jeho část, které byly odpady, jsou po očištění nebo opravě schopné bez dalšího zpracování opětovného použití

Proces přeměny odpadu na energii - spalování odpadu s prvořadým cílem využití energie

Původce odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu

Pytel na odpad - papírový nebo plastový pytel používaný převážně jednorázově jako nádoba na odpad

Recyklace odpadu  - jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů ; recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál

Recyklace materiálu - recyklace jinými prostředky než organickou recyklací

Recyklovatelný obal - obal, který je vhodný k procesu recyklace

Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění

Sběrná oblast - část územního celku, ve které je zajišťováno shromažďování a přeprava odpadu na určené místo

Sběrné místo, sběrný dvůr - místo určené obcí ke shromažďování s sběru vybraných složek komunálních odpadů vybavené různými druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy apod.) Na sběrném dvoře lze sbírat větší počet druhů odpadů a to včetně nebezpečných složek

Sekundární palivo - palivo používané jako přídavek k palivu primárnímu

Separace odpadů - oddělený sběr materiálových komodit odpadů. Činnost, při které dochází k oddělení vybraných složek odpadů za účelem jejich využití nebo odstranění. V praxi se tento pojem používá nejčastěji pro označení tříděného (odděleného) sběru využitelných složek komunálních odpadů, případně pro sběr nebezpečných odpadů

Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady

Skladování odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním

Skládka odpadů - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem (zák.č. 183/2006 Sb.) a provozované na třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování oodpadů podle písmene h) zákona o odpadech

Složka obalu - část, ze které je obal nebo jeho součást vyrobena a která nemůže být oddělena rukou nebo použitím jednoduchých fyzických prostředků

Součást obalu - část obalu, která může být oddělena rukou nebo použitím jednoduchých fyzických prostředků

Směsný odpad - složka komunálních odpadů, která zůstává po vytřídění papíru, plastů, skla, objemného odpadu, nebezpečného odpadu (příp. dalších složek). Zahrnuje i odpad z košů na veřejných prostranstvích

Spalování - proces hoření; chemická přeměna působením okysličovadla, obvykle kyslíku, provázená uvolňováním tepla

Spalování odpadu - spalování odpadu s využitím nebo bez využití energie

Společné spalování - spalování směsi paliv

Stanoviště nádob na odpad - prostor určený a popř. vybavený pro trvalé i přechodné umisťování nádob na odpad splňující technické, hygienické, estetické a bezpečnostní podmínky

Svozová firma - odpadářská firma, která poskytuje služby (především svoz směsných a tříděných komunálních odpadů) obcím

Svozová oblast - část územního celku, ve které je z jednoho centra samostatně organizováno a řízeno shromažďování a přeprava odpadu na místo jeho zpracování

Tepelná degradace - degradace působením tepla, které vede k významné změně fyzikální nebo chemické struktury materiálu

Třetí fáze provozu skládky -provozování zařízení podle písmene i) zákona o odpadech neurčeného k nakládání s odpady za účelem zajištění následné péče o skládku po jejím uzavření

Účinnost tříděného sběru (%) - podíl množství vytříděných domovních odpadů k celkové produkci domovních odpadů ve sledovaném území v dané časové jednotce. Udává se v %. Lze ji stanovit i pro jednotlivé materiály - např. podíl množství vytříděných plastů a celkového výskytu plastů v domovním odpadu

Úprava odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností

Uvedení obalu na trh - je okamžik, kdy je obal, bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva; za uvedení obalu na trh se považuje též dovoz obalu nebo baleného výrobku

Uvedení výrobku na trh v ČR  - první úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v ČR jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné členské země EU. Za uvedení na trh se považuje též dovoz výrobku

Uvedení obalu do oběhu - je úplatné nebo bezúplatné předání obalu bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, jiné osobě za účelem distribuce nebo použití, s výjimkou uvedení obalu na trh

  • dovozem obalu nebo baleného výrobku propuštění do režimu volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku;
  • opakovaným použitím obalu činnost, při níž se obal, který byl navržen a určen, aby během doby své životnosti vykonal určitý minimální počet obrátek či cyklů (dále jen "opakovaně použitelný obal"), znovu plní nebo se používá k témuž účelu, pro nějž byl určen, s pomocí nebo bez pomoci dodatečných prostředků, které opětovné plnění umožňují, jako jsou zejména náhradní doplňková balení a prostředky k jejich použití;
  • vratným obalem obal, pro který existuje zvláště pro něj vytvořený způsob vracení použitého obalu osobě, která jej uvedla do oběhu;
  • zpětným odběrem odebírání použitých obalů od spotřebitelů na území České republiky za účelem opakovaného použití obalů nebo za účelem využití nebo odstranění odpadu z obalů

Uvedení výrobku do oběhu - každé úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v ČR po jeho uvedení na trh

Vratný obal - obal, pro který existuje specifický systém jeho shromažďování, nikoli bezpodmínečně pro opakované použití

Výkup odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu

Výrobek - je jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh nebo do oběhu

Výtěžnost tříděného sběru (kg/obyvatel/rok) - množství vytříděných a dále využitelných složek komunálních odpadů vztažené na průměrného obyvatele v měřeném území (v kg/obyvatel/rok) v daném čase

Využívání odpadů - činnosti uvedené v příloze 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jako např. využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, získání nebo regenerace rozpuštědel organických látek, recyklace atd.

Využitelný obal - obal připouštějící proces jeho dalšího využití

Zahozený obal - použitý obal nebo součást obalu, které jsou neřízeným způsobem zanechány v okolním prostředí

Zařízení - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby

Zbavování se odpadu - dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zák č. 185/2001 Sb., k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 79 odst. 1 písm. a) neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo
b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo, aniž by bezprostředně vzniklo jiné.
Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

Značka ZELENÝ BOD - je ochrannou známkou - k používání jsou oprávněni pouze klienti společnosti EKO-COM. Umístění značky na obalu znamená, že za něj byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů. Použití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která je nositelem práv na území ČR.

Zpětný odběr obalů - odebírání použitých obalů od spotřebitelů na území České republiky za účelem opakovaného použití obalů nebo za účelem využití nebo odstranění odpadu z obalů. Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit zpětný odběr těchto obalů. Zpětný odběr přímo od spotřebitele zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr. Zpětný odběr může zajistit tato osoba sama, přenesením povinnosti na jinou osobu uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou společností. Autorizovaná obalová společnost může zajistit zpětný odběr obalů z obce na základě smlouvy s touto obcí (integrovaný systém)

Zpětný odběr výrobků - povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru má právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která určené výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v ČR výrobky zahraničního výrobce. Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí (integrovaný systém).  Zpětný odběr určených výrobků musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele i od obce. Místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje. Povinná osoba je povinna zajistit zpětný odběr způsobem odpovídajícícm obvyklým možnostem spotřebitele bez jeho nadměrného zatížení.

Zpracování odpadů -  využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před využitím nebo odstraněním odpadů

Zplyňování - přeměna organického materiálu částečnou oxidací na plynné palivo nebo syntézní plyn

Živnostenský odpad - odpad podobný komunálnímu odpadu vznikající při činnosti fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob s malým rozsahem výroby. Toto označení se používá většinou pro odpad z drobných provozoven a dílen na území obce. Odpad se stává součástí komunálního odpadu a je s ním běžně nakládáno v systému obce (podle zákona pouze na základě smlouvy živnostníka s obcí)

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu